QR code แบบสอบถาม
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เข้าถึงแหล่งทุนการทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ Food Valley”

ตั้งแต่ : 14 มกราคม 2565 - 22 มกราคม 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เข้าถึงแหล่งทุนการทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ Food Valley”

ตั้งแต่ : 14 มกราคม 2565 - 22 มกราคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
สำรวจการได้รับวัคซีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 25 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

สำรวจการได้รับวัคซีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 25 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบลงทะเบียนแสดงความประสงค์ในการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโคโรน่าไวรัส-2019 (NSRU VACCINE)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบลงทะเบียนแสดงความประสงค์ในการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโคโรน่าไวรัส-2019 (NSRU VACCINE)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio System)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio System)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ (work at home)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ (work at home)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานอืนเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาใหม่ (e-Account)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานอืนเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาใหม่ (e-Account)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ {{name}}
แบบประเมินความพึงพอใจ {{name}}
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ ระยะที่ 2
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ ระยะที่ 2
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม