QR code แบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ "ติวเข้มพร้อมสอบคอม พฤศจิกายน 2566"

ตั้งแต่ : 29 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

แบบประเมินความพึงพอใจ "ติวเข้มพร้อมสอบคอม พฤศจิกายน 2566"

ตั้งแต่ : 29 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตั้งแต่ : 11 ตุลาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตั้งแต่ : 11 ตุลาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 9 ตุลาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 9 ตุลาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ใบตอบรับ ให้ทำการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ตั้งแต่ : 20 กันยายน 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2567

ใบตอบรับ ให้ทำการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ตั้งแต่ : 20 กันยายน 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2567

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ "การเบิกวัสดุสำนักงาน" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งแต่ : 31 พฤษภาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

แบบสำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ "การเบิกวัสดุสำนักงาน" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งแต่ : 31 พฤษภาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบลงทะเบียนเข้าใช้ศูนย์เพื่อนใจ

ตั้งแต่ : 11 พฤษภาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

แบบลงทะเบียนเข้าใช้ศูนย์เพื่อนใจ

ตั้งแต่ : 11 พฤษภาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี 5G" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 29 กรกฎาคม 2569

แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี 5G" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 29 กรกฎาคม 2569

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้านหอพักเทวาพิทักษ์ (นางสาวบังอร หิรัญหลวง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่ : 28 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

แบบประเมินตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้านหอพักเทวาพิทักษ์ (นางสาวบังอร หิรัญหลวง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่ : 28 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้าน (นางสาวมะลิ เพียรจันทร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่ : 28 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

แบบประเมินตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้าน (นางสาวมะลิ เพียรจันทร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่ : 28 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้าน (นางสาวจารุนีย์ มหาวิลัย) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่ : 28 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

แบบประเมินตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้าน (นางสาวจารุนีย์ มหาวิลัย) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่ : 28 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้าน (นางสาวมุธิตา สุขเกษม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่ : 28 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

แบบประเมินตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้าน (นางสาวมุธิตา สุขเกษม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่ : 28 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้าน (นางสาวจุฑาณัฐ โพธิ์ป้อม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่ : 28 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

แบบประเมินตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้าน (นางสาวจุฑาณัฐ โพธิ์ป้อม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่ : 28 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม