QR code แบบสอบถาม
โครงการBCG:การขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมสังคมวีถีใหม่

ตั้งแต่ : 16 สิงหาคม 2565 - 18 สิงหาคม 2565

โครงการBCG:การขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมสังคมวีถีใหม่

ตั้งแต่ : 16 สิงหาคม 2565 - 18 สิงหาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจการประกวดแข่งขันเยาวชนดนตรีชิงแชมป์แห่งประเทศไทย "นครสวรรค์ มิสิค อะวอร์ดครั้งที่ 1 "

ตั้งแต่ : 14 สิงหาคม 2565 - 17 สิงหาคม 2565

แบบสำรวจความพึงพอใจการประกวดแข่งขันเยาวชนดนตรีชิงแชมป์แห่งประเทศไทย "นครสวรรค์ มิสิค อะวอร์ดครั้งที่ 1 "

ตั้งแต่ : 14 สิงหาคม 2565 - 17 สิงหาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดลองใช้ระบบการประชุม e-Meeting” เวอร์ชันใหม่

ตั้งแต่ : 8 สิงหาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดลองใช้ระบบการประชุม e-Meeting” เวอร์ชันใหม่

ตั้งแต่ : 8 สิงหาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Dashboard
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Dashboard
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( ITA )
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( ITA )
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบการประชุมนานาชาติ (International conference website)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบการประชุมนานาชาติ (International conference website)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบวัสดุ ครุภัณฑ์ e-Asset
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบวัสดุ ครุภัณฑ์ e-Asset
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการเอกสารภาษี
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการเอกสารภาษี
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารเงินเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารเงินเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบันทึกข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบันทึกข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Warehouse
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Warehouse
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Log Service
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Log Service
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์มหาิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ NSRU website
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์มหาิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ NSRU website
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน (NSRU Work Space)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน (NSRU Work Space)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการฯ ๙ ดนตรี ๙ กวี ๙ งานศิลป์ฯ ชุด ๑๐๐ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การสร้างงานศิลป์ในรัชกาลที่ ๑๐

ตั้งแต่ : 23 กรกฎาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการฯ ๙ ดนตรี ๙ กวี ๙ งานศิลป์ฯ ชุด ๑๐๐ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การสร้างงานศิลป์ในรัชกาลที่ ๑๐

ตั้งแต่ : 23 กรกฎาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ ๙ ดนตรี ๙ กวี ๙ งานศิลป์ฯ ชุด ๑๐๐ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การสร้างงานศิลป์ในรัชกาลที่ ๑๐

ตั้งแต่ : 23 กรกฎาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ ๙ ดนตรี ๙ กวี ๙ งานศิลป์ฯ ชุด ๑๐๐ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การสร้างงานศิลป์ในรัชกาลที่ ๑๐

ตั้งแต่ : 23 กรกฎาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 7 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 7 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "AI รูปแบบใหม่ มาช่วยมนุษย์หรือมาแทนที่" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 15 สิงหาคม 2565 - 17 สิงหาคม 2565

แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "AI รูปแบบใหม่ มาช่วยมนุษย์หรือมาแทนที่" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 15 สิงหาคม 2565 - 17 สิงหาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่องเทคโนโลยีการแพทย์แบบจําเพาะบุคคล (personalized medicine)

ตั้งแต่ : 22 สิงหาคม 2565 - 24 สิงหาคม 2565

แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่องเทคโนโลยีการแพทย์แบบจําเพาะบุคคล (personalized medicine)

ตั้งแต่ : 22 สิงหาคม 2565 - 24 สิงหาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก"

ตั้งแต่ : 1 สิงหาคม 2565 - 30 สิงหาคม 2565

แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก"

ตั้งแต่ : 1 สิงหาคม 2565 - 30 สิงหาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (1/2565)

ตั้งแต่ : 13 มิถุนายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (1/2565)

ตั้งแต่ : 13 มิถุนายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสถานที่ ปีงบประมาณ 2565

ตั้งแต่ : 1 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2565

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสถานที่ ปีงบประมาณ 2565

ตั้งแต่ : 1 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 13 มีนาคม 2565 (รอบบ่าย)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 13 มีนาคม 2565 (รอบบ่าย)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 13 มีนาคม 2565 (รอบเช้า)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 13 มีนาคม 2565 (รอบเช้า)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 12 มีนาคม 2565 (รอบบ่าย)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 12 มีนาคม 2565 (รอบบ่าย)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 12 มีนาคม 2565 (รอบเช้า)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 12 มีนาคม 2565 (รอบเช้า)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse"
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse"
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ส่งหลักฐานผลตรวจ ATK งานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่ : 2 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ส่งหลักฐานผลตรวจ ATK งานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่ : 2 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 4 มีนาคม 2565 (บ่าย)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 4 มีนาคม 2565 (บ่าย)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 4 มีนาคม 2565 (เช้า)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 4 มีนาคม 2565 (เช้า)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 3 มีนาคม 2565 (บ่าย)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 3 มีนาคม 2565 (บ่าย)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 3 มีนาคม 2565 (เช้า)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 3 มีนาคม 2565 (เช้า)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจข้อมูล ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง และแรงผลักดันของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570))
แบบสำรวจข้อมูล ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง และแรงผลักดันของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570))
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจการได้รับวัคซีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบสำรวจการได้รับวัคซีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบลงทะเบียนแสดงความประสงค์ในการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโคโรน่าไวรัส-2019 (NSRU VACCINE)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบลงทะเบียนแสดงความประสงค์ในการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโคโรน่าไวรัส-2019 (NSRU VACCINE)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio System) phase 2
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio System) phase 2
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ ระยะที่ 2
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ ระยะที่ 2
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19
ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม