QR code แบบสอบถาม
แบบความประเมิน การอบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD ทางรัฐ และ การใช้งานอย่างรู้เท่าทันมิจฉาชีพ รุ่น 2

ตั้งแต่ : 15 พฤษภาคม 2567 - 18 พฤษภาคม 2567

แบบความประเมิน การอบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD ทางรัฐ และ การใช้งานอย่างรู้เท่าทันมิจฉาชีพ รุ่น 2

ตั้งแต่ : 15 พฤษภาคม 2567 - 18 พฤษภาคม 2567

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2/2566)

ตั้งแต่ : 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2/2566)

ตั้งแต่ : 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี 5G" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 29 กรกฎาคม 2569

แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี 5G" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 29 กรกฎาคม 2569

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม