QR code แบบสอบถาม
ระบบการโหวตผู้เข้าประกวด โครงการ NSRU Ambassador Science & Technology 2023

ตั้งแต่ : 22 กันยายน 2566 - 27 กันยายน 2566

ระบบการโหวตผู้เข้าประกวด โครงการ NSRU Ambassador Science & Technology 2023

ตั้งแต่ : 22 กันยายน 2566 - 27 กันยายน 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ใบตอบรับ ให้ทำการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ตั้งแต่ : 20 กันยายน 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2567

ใบตอบรับ ให้ทำการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ตั้งแต่ : 20 กันยายน 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2567

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
เปิดโหวตแบบเสื้อ FRESHY ปีการศึกษา 2566 [คณะวิทย์ฯ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนอุตฯ]

ตั้งแต่ : 23 สิงหาคม 2566 - 30 กันยายน 2566

เปิดโหวตแบบเสื้อ FRESHY ปีการศึกษา 2566 [คณะวิทย์ฯ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนอุตฯ]

ตั้งแต่ : 23 สิงหาคม 2566 - 30 กันยายน 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
สำรวจการใช้กระดาษรายสัปดาห์
สำรวจการใช้กระดาษรายสัปดาห์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบสร้าง QR Code (NSRU QR Code)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบสร้าง QR Code (NSRU QR Code)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารจัดการการจัดอบรม (NSRU Training)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารจัดการการจัดอบรม (NSRU Training)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจองห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (e-booking)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจองห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (e-booking)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบย่อลิ้งค์ (NSRU Short Link)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบย่อลิ้งค์ (NSRU Short Link)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบช่วยเหลือการบริการ (NSRU HELPDESK)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบช่วยเหลือการบริการ (NSRU HELPDESK)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบติดตามโครงการ (e-Tracking)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบติดตามโครงการ (e-Tracking)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ "การเบิกวัสดุสำนักงาน" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งแต่ : 31 พฤษภาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

แบบสำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ "การเบิกวัสดุสำนักงาน" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งแต่ : 31 พฤษภาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบลงทะเบียนเข้าใช้ศูนย์เพื่อนใจ

ตั้งแต่ : 11 พฤษภาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

แบบลงทะเบียนเข้าใช้ศูนย์เพื่อนใจ

ตั้งแต่ : 11 พฤษภาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (1/2566)

ตั้งแต่ : 1 มิถุนายน 2566 - 31 ตุลาคม 2566

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (1/2566)

ตั้งแต่ : 1 มิถุนายน 2566 - 31 ตุลาคม 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบจองเสื้อ TO BE NUMBER ONE
แบบจองเสื้อ TO BE NUMBER ONE
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ระบบการยืมหนังสือ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ระบบการยืมหนังสือ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบตอบรับการบริจาคทุนการศึกษา
แบบตอบรับการบริจาคทุนการศึกษา
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
โครงการสัมมนา .....
โครงการสัมมนา .....
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี Quantum computing" ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี Quantum computing" ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ สำหรับการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ สำหรับการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ปีงบประมาณ 2566)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ปีงบประมาณ 2566)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบวัสดุ ครุภัณฑ์ e-Asset
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบวัสดุ ครุภัณฑ์ e-Asset
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการเอกสารภาษี
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการเอกสารภาษี
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารเงินเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารเงินเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบันทึกข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบันทึกข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์มหาิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ NSRU website
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์มหาิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ NSRU website
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี 5G" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 29 กรกฎาคม 2569

แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี 5G" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 29 กรกฎาคม 2569

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 13 มีนาคม 2565 (รอบบ่าย)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 13 มีนาคม 2565 (รอบบ่าย)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 13 มีนาคม 2565 (รอบเช้า)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 13 มีนาคม 2565 (รอบเช้า)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 12 มีนาคม 2565 (รอบบ่าย)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 12 มีนาคม 2565 (รอบบ่าย)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 12 มีนาคม 2565 (รอบเช้า)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 12 มีนาคม 2565 (รอบเช้า)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse"
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse"
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 4 มีนาคม 2565 (บ่าย)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 4 มีนาคม 2565 (บ่าย)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 4 มีนาคม 2565 (เช้า)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 4 มีนาคม 2565 (เช้า)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 3 มีนาคม 2565 (บ่าย)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 3 มีนาคม 2565 (บ่าย)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 3 มีนาคม 2565 (เช้า)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 3 มีนาคม 2565 (เช้า)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจข้อมูล ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง และแรงผลักดันของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570))
แบบสำรวจข้อมูล ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง และแรงผลักดันของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570))
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบลงทะเบียนแสดงความประสงค์ในการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโคโรน่าไวรัส-2019 (NSRU VACCINE)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบลงทะเบียนแสดงความประสงค์ในการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโคโรน่าไวรัส-2019 (NSRU VACCINE)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio System)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio System)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม