QR code แบบสอบถาม
แบบลงทะเบียนโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย 4.0 เรื่อง "...."

ตั้งแต่ : 5 ตุลาคม 2565 - 12 ตุลาคม 2565

แบบลงทะเบียนโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย 4.0 เรื่อง "...."

ตั้งแต่ : 5 ตุลาคม 2565 - 12 ตุลาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
(สำเนา)แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "NFT" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 10 ตุลาคม 2565

(สำเนา)แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "NFT" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 10 ตุลาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์

ตั้งแต่ : 1 กันยายน 2565 - 31 มกราคม 2566

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์

ตั้งแต่ : 1 กันยายน 2565 - 31 มกราคม 2566

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี Quantum computing" ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี Quantum computing" ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจความต้องการ การแนะนำการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตั้งแต่ : 19 กันยายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565

แบบสำรวจความต้องการ การแนะนำการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตั้งแต่ : 19 กันยายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ สำหรับการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ สำหรับการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ปีงบประมาณ 2566)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ปีงบประมาณ 2566)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Dashboard
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Dashboard
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( ITA )
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( ITA )
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบการประชุมนานาชาติ (International conference website)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบการประชุมนานาชาติ (International conference website)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบวัสดุ ครุภัณฑ์ e-Asset
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบวัสดุ ครุภัณฑ์ e-Asset
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการเอกสารภาษี
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการเอกสารภาษี
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารเงินเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารเงินเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบันทึกข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบันทึกข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Warehouse
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Warehouse
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Log Service
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Log Service
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์มหาิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ NSRU website
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์มหาิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ NSRU website
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน (NSRU Work Space)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน (NSRU Work Space)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี VR & AR" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 23 พฤศจิกายน 2565

แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี VR & AR" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 23 พฤศจิกายน 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "NFT" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 10 ตุลาคม 2565

แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "NFT" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 10 ตุลาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี 5G" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 29 กรกฎาคม 2569

แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี 5G" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 29 กรกฎาคม 2569

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (1/2565)

ตั้งแต่ : 13 มิถุนายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (1/2565)

ตั้งแต่ : 13 มิถุนายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 13 มีนาคม 2565 (รอบบ่าย)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 13 มีนาคม 2565 (รอบบ่าย)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 13 มีนาคม 2565 (รอบเช้า)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 13 มีนาคม 2565 (รอบเช้า)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 12 มีนาคม 2565 (รอบบ่าย)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 12 มีนาคม 2565 (รอบบ่าย)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 12 มีนาคม 2565 (รอบเช้า)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี" วันที่ 12 มีนาคม 2565 (รอบเช้า)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse"
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse"
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ส่งหลักฐานผลตรวจ ATK งานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่ : 2 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ส่งหลักฐานผลตรวจ ATK งานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่ : 2 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 4 มีนาคม 2565 (บ่าย)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 4 มีนาคม 2565 (บ่าย)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 4 มีนาคม 2565 (เช้า)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 4 มีนาคม 2565 (เช้า)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 3 มีนาคม 2565 (บ่าย)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 3 มีนาคม 2565 (บ่าย)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 3 มีนาคม 2565 (เช้า)
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ก้าวสู่โลกดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse" วันที่ 3 มีนาคม 2565 (เช้า)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจข้อมูล ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง และแรงผลักดันของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570))
แบบสำรวจข้อมูล ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง และแรงผลักดันของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570))
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจการได้รับวัคซีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบสำรวจการได้รับวัคซีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบลงทะเบียนแสดงความประสงค์ในการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโคโรน่าไวรัส-2019 (NSRU VACCINE)
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบลงทะเบียนแสดงความประสงค์ในการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโคโรน่าไวรัส-2019 (NSRU VACCINE)
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio System) phase 2
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio System) phase 2
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ ระยะที่ 2
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ ระยะที่ 2
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
แบบประเมินความพึงพอใจ NSRU Core
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19
ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม