QR code แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2/2566)

ตั้งแต่ : 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2/2566)

ตั้งแต่ : 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมิน เรื่อง ความก้าวหน้าของ Autonomous System (ระบบอัตโนมัติ)

ตั้งแต่ : 9 มกราคม 2567 - 30 เมษายน 2567

แบบประเมิน เรื่อง ความก้าวหน้าของ Autonomous System (ระบบอัตโนมัติ)

ตั้งแต่ : 9 มกราคม 2567 - 30 เมษายน 2567

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม
แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี 5G" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 29 กรกฎาคม 2569

แบบประเมินโครงการสัมมนา โครงการยกระคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ เรื่อง "เทคโนโลยี 5G" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตั้งแต่ : 14 กรกฎาคม 2565 - 29 กรกฎาคม 2569

ทำแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถาม